Algemene Voorwaarden & Copyright

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bijeenkomst: een bijeenkomst/event/workshop/evenement georganiseerd door Virology Education
Deelnemer: degene die zich voor een bijeenkomst bij Virology Education inschrijft of heeft ingeschreven.

Artikel 2: Toelatingseisen

 1. Virology Education dient vóór inschrijving op de hoogte te worden gebracht van de eventuele lichamelijke en psychische aandoeningen van een deelnemer, het onder behandeling zijn bij een arts, psychotherapeut en dergelijke en eventueel medicijngebruik
 2. Virology Education behoudt zich het recht voor de toelating van een deelnemer te weigeren op grond van zijn of haar geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid en/of op grond van het eventuele medicijngebruik.

Artikel 3: Inschrijving

 1. Een deelnemer heeft de mogelijkheid zich voor één of meerdere bijeenkomsten in te schrijven.
 2. Inschrijving voor een bijeenkomst vindt plaats door middel van het doorlopen van het online registratieproces. 
 3. Er is een bedenktijd van 15 dagen: tot 15 dagen na inschrijving kan deze kosteloos worden geannuleerd.
 4. De inschrijving is pas definitief op het moment dat Virology Education in het bezit is van een volledig ingevuld inschrijfformulier, op grond van artikel 2 niet is geweigerd en de bedenktijd uit artikel 3 punt 3 verstreken is.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

Na definitieve inschrijving, zoals bedoeld in artikel 3 lid 2, bericht Virology Education degene die zich heeft aangemeld dat er een voorwaardelijke overeenkomst tot stand is gekomen. Deze is voorwaardelijk, daar doorgang van het bijeenkomst afhankelijk is van het feit of er voldoende aanmeldingen voor zullen zijn.

Na aanmelding stuurt Virology Education de deelnemer een bevestiging van de inschrijving. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Virology Education de deelnemer een definitieve bevestiging van plaatsing heeft gestuurd, c.q. de bijeenkomst doorgang vindt.

Artikel 5: Financiële verplichtingen/Betaling

 1. Op het moment dat de overeenkomst tussen Virology Education en de deelnemer tot stand komt, verplicht de deelnemer zich het verschuldigde inschrijvingsgeld voor de bijeenkomst te betalen. 
 2. Tot uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de bijeenkomst is het mogelijk de definitieve inschrijving kosteloos over te zetten naar een andere naam. Overzetten van een inschrijving kan alleen schriftelijk worden gedaan door de originele deelnemer.
 3. Annulering van een definitieve inschrijving kan alleen schriftelijk en is mogelijk tot uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de bijeenkomst. Bij annulering worden alleen de inschrijfkosten gerestitueerd. Administratiekosten à €35,- zullen in mindering gebracht worden op het te restitueren bedrag.
 4. De prijzen voor de bijeenkomsten worden per bijeenkomst jaarlijks opnieuw vastgesteld en vermeld op de website van Virology Education. 
 5. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres en/of een bedrijfsinstelling of subsidie-instelling de kosten van de opleiding voor de deelnemer vergoedt.
 6. Indien de factuur niet op de schriftelijk afgesproken datum is voldaan is de deelnemer in verzuim, zonder dat daarvoor een sommatie en/of ingebrekestelling is vereist.
 7. Bij niet-tijdige betaling kan de toegang tot de bijeenkomst worden ontzegd. De betalingsverplichting voor de deelnemer vervalt hiermee niet.
 8. In het geval dat er een creditkaart wordt gebruikt voor de betaling, dan wordt de creditkaart onmiddelijk belast.

Artikel 6: Annulering van de bijeenkomst

In geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal inschrijvingen voor een bijeenkomst onvoldoende is, behoudt Virology Education zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. De reeds betaalde inschrijvingskosten en administratiekosten worden renteloos aan de deelnemer gerestitueerd.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging/Financiële verplichtingen

 1. Virology Education behoudt zich het recht voor de overeenkomst met een deelnemer op te zeggen door middel van een officieel schrijven, wanneer de deelnemer naar het oordeel van Virology Education op enigerlei wijze het ordentelijk verloop van een bijeenkomst verstoort en/of de belangen van Virology Education schaadt. Alle financiële verplichtingen tot betalen voortvloeiend uit de overeenkomst blijven bestaan.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van een bijeenkomst door de deelnemer vindt geen restitutie van het studiegeld plaats. Indien men – in het geval van een bijeenkomst over meerdere dagen – voortijdig de bijeenkomst wil beëindigen, dient de rest van het inschrijvingsgeld betaald te worden volgens de gemaakte afspraken.

Artikel 8: Verzuim

Het verzuim van aanwezigheid op de bijeenkomst door de deelnemer geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het inschrijvingsgeld

Artikel 9: Studie- en opleidingsinformatie

 1. Virology Education publiceert alle informatie over de verschillende bijeenkomsten, zoals doelstellingen, duur, programma, docent(en) / spreker(s), etc op haar website.
 2. Virology Education behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen.
 3. Bij de start van het bijeenkomst ontvangt de deelnemer een programmaboek of deelnemersmap met daarin de informatie over de gang van zaken tijdens de betreffende bijeenkomst en organisatie.
 4. De deelnemer beschikt over de mogelijkheid minimaal 1x per week gebruik te maken van het opgegeven e-mailadres.

Artikel 10: Gebruik foto's door Virology Education

Foto's van het tijdens de opleiding gemaakte werk en van werksituaties van deelnemers mogen door Virology Education vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.

Artikel 11: Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht van de lesstof blijft bij Virology Education.
Deelnemers hebben het gebruiksrecht. Kopiëren van lesmateriaal is niet toegestaan.

Artikel 12: Geheimhouding

Alle informatie (werkprocessen, strategieën, bedrijfsgevoelige informatie, etc) die door klanten verstrekt wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld door Virology Education, haar medewerkers en door haar ingehuurde docent(en) / spreker(s).

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Virology Education zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.
 2. Virology Education sluit (behoudens opzet en/of grove schuld) iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect- verband houdende met een aan Virology Education gevolgde opleiding uit, met uitzondering van haar wettelijke aansprakelijkheid.
 3. Virology Education stelt het door haar beschikbaar te stellen studiemateriaal zorgvuldig samen. Echter, Virology Education kan niet instaan voor de volledige juistheid van dit studiemateriaal. Virology Education aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het studiemateriaal.
 4. Indien een deelnemer schade lijdt als gevolg van een nalatigheid van Virology Education, één van haar medewerkers of (een) door haar ingehuurde docent(en) / spreker(s), is iedere aansprakelijkheid van Virology Education te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag, dat gelijk is aan het studiegeld dat de deelnemer op basis van de met Virology Education gesloten overeenkomst verschuldigd is.
 5. Virology Education draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van medische informatie van deelnemers tijdens de opleiding.
 6. Virology Education sluit aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van aan de deelnemer toebehorende voorwerpen en/of materialen uit.
 7. Virology Education aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de deelnemer lijdt c.q. mocht lijden als gevolg van annulering van (delen van) een bijeenkomst.
 8. Virology Education is niet aansprakelijk als het opgegeven e-mailadres niet of onvoldoende functioneert.

Artikel 14: Klachtenprocedure

De gewone klachten over zaken in de opleiding worden binnen het team besproken en naar de deelnemer(en) teruggekoppeld.
Voor andere klachten hebben we het volgende stappenplan:

 1. Laagdrempelige klachten of vragen kunnen aan de betreffende event manager voorgelegd worden. 
 2. Klachten over de event manager kunnen bij de Managing Director neergelegd worden.
 3. Het is tevens mogelijk om klachten door te geven via het klachtenformulier
 4. In geval van klachten over de gehele opleiding of de Managing Director zal een onafhankelijke mediator worden ingezet.
 5. Mochten klachten na bovenstaande procedure nog niet zijn afgehandeld naar ieders tevredenheid, dan wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke, derde partij: mr Marsja Wierenga, juriste te Utrecht.

Afhankelijk van de klacht wordt er hoor en wederhoor toegepast en teruggekoppeld.
Consequenties zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.
Klachtenbrieven worden binnen 14 dagen beantwoord met hoe er verder gehandeld gaat worden in de procedure.
Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en worden tot twee jaar na dato bewaard. Ons uitgangspunt bij alle klachten is dat we ons voordeel willen doen met klachten om hiermee onze dienstverlening te verbeteren.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten gesloten met Virology Education is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Bevoegde rechter

Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter, tenzij het een zaak betreft waarvoor uitsluitend de sector kanton bevoegd is.

Artikel 17: Wijziging van deze voorwaarden

Virology Education is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Virology Education zal de gewijzigde voorwaarden op verzoek toezenden.

«Download deze algemene voorwaarden (PDF)»


 

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (https://www.Virology-education.nl) en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Virology Education B.V. of zijn gelicenceerd aan Virology Education B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Virology Education B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is:
“© Copyright Virology Education B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Be Sociable, Share!